Grep tricks

Lệnh grep cho phép chúng ta tìm kiếm từ khóa trong một hoặc nhiều file. Grep mặc định trả về kết quả theo dòng, từ từ khóa tìm thấy đến ký tự cuối cùng của dòng đó.

Lệnh grep đặc biệt có ích khi bạn cần tìm kiếm các file chứa một từ khóa nhất định trong một hoặc nhiều thư mục hay khi bạn cần sử lý dữ liệu với số lượng lớn.

Giả sử chúng ta có một file csv sau đây (vị trí + nghề nghiệp + số lượng):

Boss CEO 1
Employee Manager 1
Employee Developer 10
Employee Designer 5

Tìm tất cả các nhân viên: grep Employee test.csv

Tìm tất cả các nhân viên trừ Developer: grep Employee test.csv | grep -v Developer